ارور لباسشویی بوش BOSCH مدل Honeycomb Drum

جدول زیر شامل کدهای خطا ماشین لباسشویی بوش BOSCH مدل Honeycomb Drum می‌باشد. با در نظر گرفتن قطعه مرتبط با هر کد خطا می‌توانید به آسانی علت را پیدا نموده و با تعمیر یا جایگزین کردن قطعه کد خطا را پاک نمایید.

  • F01 – خطای قفل درب
  • F02 – خطای شیر برقی ورودی
  • F03 – پمپ تخلیه
  • F04 – ابریزی داخل کابین
  • F05 – خطای قفل درب
  • F06 – خطای موتور
  • F07 – خطای موتور