ارورهای UE در لباسشویی ال جی

ارور UE(Unbalanced load) نشانگر این است که بار ماشین لباسشویی نامتعادل کی باشد. یعنی اینکه ممکن است واشر تنظیم را بر روی 5 کیلیو گذاشته باشید اما تنها یک پیراهن را در دستگاه قرار دهید. انجام این کار باعث می شود که دستگاه ارور  یا نامتعادل بودن بار را بدهد. همیشه حالت واشر را بر روی مقدار صحیح قرار دهید.