ارور یخچال فریزر الکترولوکس Electrolux

کدهای خطا یا ارور در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • OP – ایراد سنسور فریزر
 • SH – ایراد سنسور فریزر
 • 5H – ایراد سنسور فریزر
 • 2 – ایراد سنسور فریزر
 • 3 – ایراد سنسور فریزر
 • SY EF – فن اواپراتور
 • SY CE – برد اصلی ایراد دارد
 • SY CF – برد اصلی ایراد دارد
 • DF – سیستم دیفراست خراب است
 • B – سنسور اواپراتور
 • C – سنسور دما
 • D – ترمیستور
 • 0E – سنسور اواپراتور