ارور ظرفشویی الکترولوکس Electrolux

کدهای خطا ماشین ظرفشویی الکترولوکس Electrolux  در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • ER01 – نشتی آب
 • Er02 – خطای سنسور رطوبت
 • Er03 – ارور موتور شستشو
 • Er04 – خطای دریچه فن بالایی
 • Er05 – خطای دریچه فن بالایی
 • Er06 – خطای فن پایین
 • Er07 – خطای شیر تخلیه
 • Er08 – خطای کنترل رابط کاربردی
 • Er09 – خطای ارتباط بین رابط کاربردی و برد کنترل الکترونیکی
 • Er10 – خطای برد الکترونیک
 • Er11 – خطای شیر تخلیه
 • Er12 – خطای شیر تخلیه
 • Er13 – خطای برد الکترونیک