ارور لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدل EWM

کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

 • E11 – شیر برقی
 • E13 – نشتی اب
 • E21 – پمپ تخلیه
 • E23 – پمپ تخلیه
 • E24 – ایراد برد اصلی
 • E33 – المنت برد اصلی
 • E35 – شیر برقی
 • E36 – ایراد برد اصلی
 • E37 – ایراد برد اصلی
 • E39 – ایراد برد اصلی
 • E41 – ایراد قفل درب
 • E42 – ایراد قفل درب
 • E43 – ایراد برد اصلی
 • E44 – ایراد برد اصلی
 • E45 – ایراد برد اصلی
 • E51 – موتور
 • E52 – موتور برد اصلی
 • E53 – برد اصلی
 • E54 – موتور برد اصلی
 • E61 – ایراد سنسور NTC
 • E62 – ایراد سنسور NTC
 • E66 – المنت برد اصلی
 • E71 – ایرادسنسور NTC
 • E82 – ایراد برد اصلی
 • E83 – ایراد نرم افزار
 • E93 – ایراد نرم افزار
 • E94 – ایراد نرم افزار
 • E95 – ایراد برد اصلی
 • E96 – ایراد برد اصلی
 • E97 – ایراد نرم افزار
 • EB1 – ایراد برق ورودی – برد اصلی
 • EB2 – ایراد برق ورودی – برد اصلی
 • EB3 – ایراد برق ورودی – برد اصلی