کد خطاهای لباسشویی آاگ AEG

 • E10 –  آب گیری دچار مشکل شده است
 • E20 – سیستم تخلیه دچار مشکل شده است
 • E40 – میکروسوییچ دچار مشکل شده است
 • E11 – خطایی در پر کردن محفظه ماشین لباسشویی رخ داده است
 • E12 – خطایی در پر شدن ماشین در حین خشک کردن رخ داده است
 • E13 – خطایی در میکروسویچ فشار رخ داده است
 • E21 – تخلیه ماشین ضعیف به شکل ضعیفی در حال انجام است
 • E22 – خطایی در پر کردن در هنگام خشک کردن یا مسدود بودن کنداسور خشک‌کن رخ داده است
 • E23 – خطایی برای پمپ تخلیه رخ داده است
 • E24 – در مدار سنسور پمپ تخلیه خطایی  رخ داده است
 • E31 – وجود خطا در مدار میکروسویچ فشار
 • E32 – خطا در کالیبره صحیح میکروسویچ فشار الکترونیکی
 • E33 – وجود تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش
 • E34 – وجود تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش
 • E35 – خطای سرریز
 • E36 – خطا در مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۱
 • E37 – خطا در مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۲
 • E38 – تغییر فشار داخلی مسدود شده است
 • E39 – خطا سنج HV در سیستم ضد سرریز
 • E3A – خطای سنجش توسط رله‌ی مقاومت هیتر
 • E41 – قفل درب دچار مشکل شده است
 • E42 – خطا در بستن درب
 • E43 – خطای در ترایاک اعمال برق به سیستم تأخیر درب
 • E44 – خطای تشخیص سیستم تأخیر درب
 • E45 – تشخیص خطا توسط ترایاک ذر سیستم تأخیر درب
 • E51 – اتصال کوتاه ترایاک برق موتور
 • E52 – نبود سیگنال از سرعت‌سنج موتور
 • E53 – خطای مدار سنجش ترایاک موتور
 • E54 – چسبیدگی کانتک‌های رله‌ی موتور
 • E61 – المنت
 • E62 – حرارت زیاد حین شسشتو
 • E66 – خطای رله‌ی برق المنت هیتر
 • E71 – خطای سنسور NTC
 • E72 – ایراد در سنسور NTC
 • E73 – خطای در سنسور NTC
 • E74 – سنسور NTC
 • E82 – خطای در ریست سلکتور
 • E83 – خطای در خواندن انتخابگر
 • E84 – ایراد مدار سنجش در پمپ گردش آب
 • E85 – ایراد پمپ گردش آب
 • E91 – عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی
 • E92 – عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی
 • E93 – تنظیمات نادرست
 • E94 – تنظیمات نادرست برنامه شستشو
 • E95 – خطای ارتباط بین میکروپرسسور و EEPROM
 • E97 – عدم هماهنگی بین انتخابگر برنامه و تنظیمات برنامه
 • EB1 – تکرار نادرستی دستگاه
 • EB2 – ولتاژ برق خیلی بالا
 • EB3 – ولتاژ خیلی پایین
 • EC1 – دریچه‌ی سلنوید عمل نمی‌کند ولی فلومتر عمل می‌کند
 • EC2 – سیگنال‌های سنسور رطوبت خارج از محدوده است
 • EC3 – سیگنال‌های سنسور وزن خارج از محدوده است
 • EF1 – فیلتر تخلیه مسدود شده است.
 • EF2 – مقدار بیش از حد ماده شوینده
 • EF3 – کنترل مداخله‌ی آب
 • EF4 – فشار کم آب وردی، عدم سیگنال از فلومتر و سلنوید باز است