ارور لباسشویی آاگ AEG مدلLAVAMAT

ارور لباسشویی آاگ AEG مدل LAVAMAT | کدهای خطا ماشین لباسشویی آاگ AEG مدلLAVAMAT در جدول زیر معنی شده و قطعه‌ی مرتبط با کد خطا مشخص شده است. با توجه به کد خطا باید قطعه مربوط را بررسی و در صورت نیاز آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

ارور لباسشویی آاگ AEG مدل LAVAMAT

ارور لباسشویی آاگ AEG مدل LAVAMATکد خطا لباسشویی آاگ AEG مدل LAVAMAT

CO – خطای میکروسویچ فشار

C1 – شیر برقی ایراد دارد

C2 – پمپ تخلیه

C3 – پمپ تخلیه

C4 – پمپ تخلیه

C5 – موتور اصلی خراب است

C6 – هیدروستات ایراد دارد

C7 – المنت ایراد دارد

C8 – خطای سنسور دما

C9 – ایراد موتور لباسشویی

CA – ایراد موتور لباسشویی

CB – هیدروستات ایراد دارد

CC – ایراد موتور لباسشویی

CD – خطای قفل درب

CF – ایراد برد الکترونیک