• ارور 1E– خطا در سنسور محیطی میباشد.
 • ارور 2E– خطا در سنسور محیطی میباشد.
 • ارور 4E– خطا در سنسور دیفراست فریزر ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 5E– خطا در سنسور یخچال ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 6E– خطا در سنسوربیرونی یا محیط ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 7E– خطا در سنسور کشوی مجازی ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 13E– خطا در سنسور رطوبت یخجال ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 21E– خطا در فن فریزر ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 22E– خطا در فن یخچال ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 23E– خطا در فن کندانسور ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 24E– خطا در سیستم دیفراست فریزر ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 25E– خطا در سیستم دیفراست یخچال ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 27E– خطا از هیتر دمپر یخچال ساید بای ساید شما میباشد.
 • ارور 41E– خطا در ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر ساید بای ساید شما میباشد.