• ارور R-1-A سامسونگ       سنسور یخساز
 • ارور R-1-B سامسونگ       سنسور دمای یخچال
 • ارور R-1-C سامسونگ       سنسور دیفراست
 • ارور R-1-D سامسونگ       فن یخچال
 • ارور R-1-E سامسونگ       سیستم یخساز
 • ارور R-1-G سامسونگ       دیفراست یخچال
 • ارور R-10-B سامسونگ     سنسور محفظه کشوی خنک کننده
 • ارور R-10-G سامسونگ     هیتر مخزن آب
 • ارور R-10-A سامسونگ     هیتر دمپر محفظه کشوی خنک کنند
 • ارور F-1-D سامسونگ       فن فریزر
 • ارور F-1-E سامسونگ       فن کندانسور
 • ارور R-1-F سامسونگ       سنسور یخساز
 • ارور R-1-G   سامسونگ      سیستم دیفراست فریزر
 • ارور F-10-B  سامسونگ     سنسور یخساز یخجال
 • ارور F-1-C    سامسونگ       سنسور دیفراست فریزر
 • ارور F-1-A    سامسونگ       سنسور محیط
 • ارور F-1-B    سامسونگ      سنسور دمای فریزر
 • ارور F-10-G  سامسونگ    ارتباط بین برد مین و نمایشگر
 • ارور F-10-F  سامسونگ     ارتباط بین برد مین و کمپرسور